VOLONTERI

Apr. 25, 2020

Volonterski servis FPN KonekTaS je volonterski servis studenata i praktičara socijalnog rada.

Servis se uspostavlja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao sastavni deo redovne studentske prakse studenata socijalnog rada.

Volonterski servis je odgovor na aktuelne potrebe koje su izazvane pandemijom korona virusa, koji je značajno opteretio kapacitete sistema socijalne zaštite.

Uspostavljanje ovog Volonterskog servisa ima za cilj da, pre svega, doprinese jačanju radne snage u sistemu socijalne zaštiite.

Ono što se očekuje od rada Volonterskog servisa FPN KonekTaS jeste uspostavljanje koordinirane online platforme za informisanje, znanje I dobru praksu na veb lokaciji FPN, uključujući sledeće rezultate:

 • Uspostavljeno i kontinuirano ažuriranje, prikupljanje i postavljanje na platformu relevantnih dokumenata i praktičnih profesionalnih uputstava,
 • Uspostavljanje i kontinuirano pokretanje interaktivne platforme za razmenu znanja, uključujući realizaciju tematskih vebinara i različitih oblika diskusija.

 

Korisnici Volonterskog servisa biće:

 • praktičari u sistemu socijalne zaštite – iz centara a socijalni rad, centara za porodični smeštaj i usvojenje, iz ustanova za smeštaj korisnika, iz organizacija civilnog društva koje pružaju socijalne usluge i iz privatnih ustanova za smeštaj korisnika i
 • studenti socijalnog rada i socijalne politike.

 

Usluge Volonterskog centra FPN KonekTaS indirektno će koristiti korisniic usluga u sistemu socijalne zaštite I njihove porodice, kao I najšira zajednica.

 

Aktivnosti Volonterskog servisa FPN KonekTaS uključuju:

 • Procena potreba (ugroženih grupa dece i porodica, zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, sistema socijalne zaštite u celini i zajednice), kao i mapiranje i prikupljanje informacija o novim uslugama u sistemu socijalne zaštite koje se uspostavljaju u toku pandemije drugih korisnih informacija;
 • Umrežavanje i uspostavljanje liste resursa i relevantnih informacija – pregled i izbor postojećih i izrada nedostajućih uputstava i instrukcija, pregled najsavremenijih istraživanja, prikupljanje podataka i dokaza, najbolje prakse i obezbeđivanje veza (linkova) do drugih relevantnih resursa, obezbeđivanje dostupnosti materijala za praktičnu i brzu upotrebu (brošure, slike, liste, itd.), uključujući one za same korisnike;
 • Definisanje, priprema i realizacija različitih interaktivnih metoda razmene znanja, kao što su vebinari/interaktivni forumi, grupne diskusije, supervizijska podrška ili drugi oblici ‘pomoći pomagačima’ itd. a na osnovu utvrđenih potreba;
 • Unapređenje platforme za učenje na daljinu i stažiranje studenata socijalnog rada i
 • Kontinuirano praćenje svih promena, uključujući povratne informacije od učesnika i ciljne publike i doprinos unapređenju profesionalnih kapaciteta praktičara i studenata socijalnog rada.

 

 

Ono čime studenti socijalnog rada kao volonteri FPN KonekTaS servisa mogu da se bave jeste sledeće:

 • Mapiranje usluga i potreba u sistemu socijalne zaštite – Sa studentima je otpočet proces mapiranja usluga koje pružaju različite organizacije na terenu i potreba osetljivih grupa.
 • Povezivanje i praćenje volontiranja studenata tokom pandemije – obezbeđivanje podrške i relevantnih informacija studentima koji su se aktivno uključili u svojim sredinama u aktivnosti u borbi protiv koronavirusa
 • Supervizijska i edukativna podrška – sa studentima su organizovana dva informativna sastanka i dva webinara (online obuke). Prvi webinar bio je na temu „Socijalni rad u kriznim situacijama“, a drugi na temu „Komunikacija u kriznim situacijama i smernice za mentalno zdravlje pomagača“.

 

POKAŽITE SOLIDARNOST I VOLONTIRAJTE!